مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

آرمین حاجی مجتهد پاسخ داد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است