مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

ناصر طریقت پاسخ داد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است