مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

واحد توسعه بازار فناوری اطلاعات یک تیکت ارسال کرد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است