مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

کبری حسینی یک تیکت ارسال کرد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است