مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

سیستم اتوماسیون فرایند کسب و کار

سیستم اتوماسیون فرایند کسب و کار

سیستم اتوماسیون فرایند کسب و کار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است