مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

سیستم اتوماسیون فرایند کسب و کار

سیستم اتوماسیون فرایند کسب و کار

سیستم اتوماسیون فرایند کسب و کار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است