مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

مدیریت فرایند تجاری

هوش تجاری سازمانی

اهمیت هوش تجاری سازمانی چیست؟

هدف – سازمان ها به منظور افزایش عملکرد خود هوش تجاری BI  را معرفی می کنند، اما اغلب این طرح با طرح مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی است، مطابقت ندارد. گرچه برخی از یافته های موجود در کارهای گذشته نشان می دهد که اجرای هوش تجاری تاثیر مثبتی […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است