مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

هوشمند سازی کسب و کار

مزایای BI

مزایای هوش تجاری

سهولت در تصمیم گیری عملیات تجاری از مزایای هوشمندی کسب و کار (BI) در راستای اتخاذ تصمیمات تجاری هوشیارانه، فناوری هوش تجاری بر اساس آنالیز داده و تهیه اطلاعات عملی و مفید، کاربرد دارد. این فرایند با گردآوری داده از منابع درونی و خارجی، آنالیز داده های به دست آمده، پرس و جو و در […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است