مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

بسته شده

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است