مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

قاسم محمودی پاسخ داد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است