مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

ناصر طریقت به شما یک تیکت ارجاع داد #15306: “نصب فوتوشاپ و تودولیست”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است