مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

ناصر طریقت به شما یک تیکت ارجاع داد #15324: “انی دسک سیستم دائما قطع میشود حتی وجود وصل بودن اینترنت”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است