مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

ناصر طریقت به شما یک تیکت ارجاع داد #15335: “اجرا نشدن تدبیر”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است